ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τηλ.: 24610 49829, 26430, 49634 Fax: 24610 41779

email: info@peddm.gov.gr

Κοζάνη 20-10-2011

Αριθμ. Πρωτ.: 15

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια προπαρασκευής του φακέλου υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα South East Europe με τίτλο: «SIVA: South   East   Europe   improved   virtual   accessibility   through   joint   initiatives facilitating the rollout of broadband networks – Βελτίωση της ψηφιακής προσβασιμότητας των περιοχών της SEE μέσω κοινών πρωτοβουλιών και διευκόλυνση στην εγκατάσταση ευρυζωνικών δικτύων» και σύμφωνα με την ΑΔΣ αρ. 26Α/2011, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την προσφορά τους για προπαρασκευή φακέλου υποβολής πρότασης στο παραπάνω πρόγραμμα μέχρι 31/10/2011.

  1. Φυσικό Αντικείμενο

Η πλήρης προπαρασκευή (στην αγγλική γλώσσα) της πρότασης χρηματοδότησης του έργου SIVA από μέρους του αναδόχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α/Α Υπηρεσία – Εργασία
1 Επιλογή και επεξεργασία πρωτότυπης ιδέας της πρότασης SIVA.
2 Εκτεταμένη και συστηματική τεκμηρίωση για τις όμορες και συναφείς ερευνητικές προσπάθειες και έργα καθώς και σύνταξη του “state of the art”.
3 Σύνταξη ενός σχεδίου δράσεων έρευνας, διάχυσης και διαχείρισης της πρότασης SIVA και την συγγραφή των κειμένων της πρότασης με βάση τα έντυπα και τις οδηγίες του σχετικού χρηματοδοτικού προγράμματος της αναθέτουσας Αρχής.
4 Έρευνα, δημιουργία “Candidate Partner List” και επιλογή των πιο κατάλληλων και απαραίτητων ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων για να συμμετάσχουν στην πρόταση σαν εταίροι – Επικοινωνία και συνεννοήσεις μαζί τους.
5 Εκτίμηση των στοιχείων κόστους και την ανάπτυξη μίας πρότασης προϋπολογισμού.
6 Συγκέντρωση, ανάλυση και επιλογή των τεχνικών πληροφοριών και εξειδικευμένων γνώσεων που είναι απαραίτητες για την πρόταση.
7 Σύνταξη και επιμέλεια  του “Partner Info document” σχετικά με τα απαραίτητα στοιχεία των εταίρων για την υποβολή, έλεγχος των συνεισφορών των εταίρων, συνεχή παρακολούθηση και επικοινωνία μαζί τους για την υπό σύνταξη πρόταση.
8 Συλλογή και επεξεργασία των επίσημων εγγράφων (Co-financing statements, Partnership Agreements, State Aid Declarations) που θα συμπληρώσουν και θα στείλουν οι εταίροι προς υποβολή.
9 Σύνταξη του Application Form σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος.
10 Ανάληψη οποιαδήποτε άλλης σχετικής ενέργειας απαραίτητης για την προπαρασκευή και υποβολή της εν λόγω πρότασης.

 

  1. Τόπος –  Χρόνος υποβολής προσφορών
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
Γραφεία ΠΕΔΔΜ, Φον Καραγιάννη 1-3, 3ος όροφος, Κοζάνη 31-10-2011 ΔΕΥΤΕΡΑ 12:00

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται

  1. 3.       Δικαίωμα συμμετοχής

 

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών.

 

  1. Προϋπολογισμός Έργου

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ (23%).

  1. Υποβολή Αίτησης – Δικαιολογητικών

Όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμούν, καλούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού :

·      την προσφορά τους,

·      συνημμένο βιογραφικό σημείωμα

 

  1. Μεθοδολογία Αξιολόγησης προσφορών

Κριτήριο επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου είναι η συμφερότερη οικονομική προσφορά.

 

  1. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από τριμελή επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών, στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής: Γραφεία ΠΕΔΔΜ, Φον Καραγιάννη 1-3, 3ος όροφος, Κοζάνη, ΤΚ 50100 Ελλάδα, , στις 31 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

 

 

  1. Διάθεση της προκήρυξης – πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν την προκήρυξη και το συνοδευτικό σχετικό υλικό από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής :

Γραφεία ΠΕΔΔΜ, Φον Καραγιάννη 1-3, 3ος όροφος, Κοζάνη, ΤΚ 50100, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00  και να απευθύνονται σε αυτήν για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες στην κα Αναστασία Βαρδάκα.

 

 

 

 

Με εκτίμηση

                                        Η Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας

                                      ΒΡΥΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

                                   Δήμαρχος Εορδαίας

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.