Προφίλ & Ρόλος της ΠΕΔ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

1.         ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Μέσα σ΄ ένα ταχύτατα  εξελισσόμενο περιβάλλον στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, είναι προφανής η αναγκαιότητα της ύπαρξης δομών και λειτουργιών υποστήριξης των νέων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

Η πρόκληση που έχουν οι νέοι Δήμοι μπροστά τους μετά το Ν. 2539/97, που δεν είναι άλλη από την ανασυγκρότηση της διοικητικής πολιτικής και αναπτυξιακής τους λειτουργίας επιβάλλει νέες προσεγγίσεις.

Η νέα ευρωπαϊκή και διεθνής πραγματικότητα απαιτεί από την άλλη νέους όρους και εκσυγχρονισμένες δομές από τις τοπικές αρχές προκειμένου ν΄ ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες.

Ο ρόλος της ΠΕΔ μέσα σ΄ αυτές τις συνθήκες και μέσα στο πνεύμα του νέου θεσμικού πλαισίου που τη διέπει, μπορεί να προσδιοριστεί στους παρακάτω άξονες:

1.1.       Πολιτικός – Συντονιστικός με στόχους:

α) Τη δημοκρατική αντιπροσώπευση και πολιτική ισχυροποίηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ

β) Τη συνεργασία και το συντονισμό της δράσης των ΟΤΑ, τόσο για την προώθηση των επιδιώξεών τους έναντι του κράτους, όσο και για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πολιτικής στο χώρο της Τ.Α.

γ) Την εξάλειψη τοπικιστικών αντιλήψεων και την ενίσχυση της αλληλεγγύης για την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν στο χώρο της Τ.Α.

1.2.       Επιτελικό ρόλο στήριξης των ΟΤΑ με την παροχή υπηρεσιών:

α) συγκέντρωσης, τεκμηρίωσης στοιχείων και πληροφοριών

β) σύνταξης ερευνών, μελετών, τεκμηριωμένων προτάσεων

γ) ενημέρωσης, πληροφόρησης

δ) επιμόρφωσης, κατάρτισης

1.3.       Αναπτυξιακό ρόλο με δυνατότητες:

α) συμμετοχής εκπροσώπων ΠΕΔ σε επιτροπές, συμβούλια κλπ.

β) ίδρυσης επιχειρήσεων, σύναψης προγραμματικών συμβάσεων

γ) διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα που απασχολούν το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής ή ημερίδων για τοπικά προβλήματα

δ) συνεργασία με το Νομαρχιακό Συμβούλιο και συμμετοχή εκπροσώπων των ΠΕΔ στη διαδικασία του δημοκρατικού προγραμματισμού.

2.         ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ανάπτυξη της υποστηρικτικής δράσης της ΠΕΔ θα πρέπει να εδράζεται στις εξής αρχές:

2.1.       Αρχή της αποτελεσματικότητας

Ν΄ ανταποκρίνεται δηλαδή σε συγκεκριμένες ανάγκες και να παρέχει συγκεκριμένες λύσεις

2.2.       Αρχή μη επικάλυψης με τη δράση άλλων φορέων

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη δράσεων που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΠΕΔ και της προσαρμογής στην ιδιαίτερη πραγματικότητα του Νομού.

Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι η υποστηρικτική δραστηριότητα της ΠΕΔ να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος κρίκος που θα συμπληρώνει και θα εξειδικεύει την υποστήριξη άλλων φορέων έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες των ΟΤΑ.

 2.3.      Αρχή του Συντονισμού

Η υποστήριξη δηλαδή θα είναι συνυφασμένη με όλες τις παράλληλες δράσεις φορέων σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο(ΑΝΚΟ, ΚΕΚ, Ν.Α., ΕΕΤΑΑ, ΚΕΔΚΕ κ.α.),έτσι ώστε αποφεύγεται η αποσπασματικότητα.

Τα θεματικά πεδία της υποστηρικτικής δραστηριότητας που θα μπορούσε ν’ αναπτύξει η ΠΕΔ Ν.Κοζάνης είναι τα εξής:

Επιμόρφωση – Κατάρτιση

Διάχυση ενημέρωσης & επεξεργασμένης πληροφόρησης

Θεσμικά & Νομικά ζητήματα

Οργάνωση & Πληροφορική  

3.         Επιμορφωτικές  Δραστηριότητες

Η αναγκαιότητα της κατάρτισης  και της ενημέρωσης στις νέες εξελίξεις στο χώρο της Αυτοδιοίκησης τόσο για τους αιρετούς όσο και για το στελεχιακό και διοικητικό προσωπικό των νέων ΟΤΑ είναι πλέον αυτονόητη.

Η ανάγκη  λοιπόν να δρομολογηθούν άμεσα επιμορφωτικές δραστηριότητες από την ίδια την ΠΕΔ, που γνωρίζει ”από πρώτο χέρι” τις ανεπάρκειες και τα προβλήματα που προκύπτουν, είναι άμεση. 

Το πρώτο δείγμα της αντίληψης αυτής είναι η πρόταση που κατέθεσε ήδη η ΠΕΔ στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης, για την επιμόρφωση σε πρώτη φάση όλων των Δημάρχων και  Προέδρων Κοινοτήτων του Νομού μας.

Θ’ ακολουθήσει και σειρά άλλων πρωτοβουλιών που θ’ απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες. Ενδεικτικά αναφέρουμε :

 • Τους αρμόδιους αντιδημάρχους για θέματα καθαριότητας.
 • Τους αρμόδιους αντιδημάρχους για θέματα πολιτισμού – αθλητισμού -τουρισμού.
 • Τα στελέχη πληροφορικής.
 • Τα στελέχη οικονομικών υπηρεσιών.
 • Τα στελέχη-γεωπόνους των Δήμων.
 • Τα στελέχη-μηχανικούς των Δήμων.
 • Τα στελέχη σ τα Γραφεία Ανάπτυξης και Προγραμματισμού των Δήμων.
 • Τους γραμματείς των Δήμων.
 • Το προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας κ.α.

4.   Διάχυση της ενημέρωσης και επεξεργασμένη πληροφόρηση

Οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της Αυτοδιοίκησης έχουν αναδείξει την ενημέρωση και την πληροφόρηση των ΟΤΑ, σε πολύτιμο αγαθό. Το σημαντικό όμως ζήτημα, έτσι όπως έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, δεν είναι τόσο η πρόσβαση στην πληροφορία, όσο η έγκαιρη και σωστή αξιοποίηση της.

Η ΠΕΔ έχοντας πρόσβαση σε φορείς, σε βάσεις δεδομένων και κέντρα πληροφοριών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ενδιάμεσο φορέα εξειδικευμένης πληροφόρησης προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ΟΤΑ.

Η σκέψη αυτή είναι σήμερα ρεαλιστική και πραγματοποιήσιμη λόγω της ύπαρξης δύο σημαντικών προϋποθέσεων.

α)Η μηχανοργάνωση των ΟΤΑ από το ΕΠΤΑ εκτός από Hardware, Software και κατάρτιση, περιλαμβάνει και σύνδεση με το διαδίκτυο (Internet, Modem ), πράγμα που σημαίνει δυνατότητα ταχύτατης ενημέρωσης από την ΠΕΔ.

β)Τα στελέχη που καταρτίζονται στους Δήμους, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να γίνουν οι καλύτεροι αποδέκτες της πληροφόρησης, όταν λειτουργούν ως δίκτυο με το συντονισμό της ΠΕΔ.

5.         Υποστήριξη σε Θεσμικά-Νομικά ζητήματα

Το θεσμικό πλαίσιο και ιδιαίτερα τα νέα Νομοθετικά διατάγματα και οι νέες θεσμικές δυνατότητες π.χ. Συμβάσεις Διαδημοτικής Συνεργασίας έχουν εγείρει την ανάγκη της υποστήριξης και της ενημέρωσης των ΟΤΑ.

Ενδεικτικές δράσεις θα μπορούσαν να είναι η υποστήριξη για :

 • Σύσταση – Λειτουργία Δημοτικών Επιχειρήσεων.
 • Σύσταση – Λειτουργία Νομικών Προσώπων.
 • Σύσταση – Λειτουργία Ταμειακών Υπηρεσιών.
 • Συμβάσεις Διαδημοτικής Συνεργασίας κ.α.

Από την άλλη μέσω της συνεργασίας της ΠΕΔ  με τις αντίστοιχες Νομικές Υπηρεσίες της ΕΕΤΑΑ και της ΚΕΔΚΕ θα μπορούσε να παρέχει Νομική Υποστήριξη των ΟΤΑ. Όσον αφορά την εκτέλεση έργων η ΠΕΔ έχει ήδη δρομολογήσει σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ την οριζόντια στήριξη των ΟΤΑ του Νομού κατά την προπαρασκευαστική φάση των έργων. Πρόκειται για την Νομική εξέταση όλων των πτυχών και των φάσεων που αφορούν την εκτέλεση ενός έργου, έτσι ώστε ν’ αποφεύγονται μελλοντικές παρενέργειες, εμπλοκές και καθυστερήσεις.

6.         Υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής και οργάνωσης

Τόσο η μηχανοργάνωση των ΟΤΑ όσο και η εφαρμογή των νέων Οργανισμών Εσωτερικών Υπηρεσιών  που πρόσφατα ψηφίστηκαν, χρειάζονται τη δημιουργία ενός Μηχανισμού  Οριζόντιας Υποστήριξης, που θα παρακολουθεί και θα παρεμβαίνει σε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν, προκειμένου οι δυο δράσεις να είναι αποτελεσματικές και ν’ ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο έχουν δρομολογηθεί.

Η ΠΕΔ έχει την πρόθεση να συστήσει Γραφείο Οργάνωσης και Πληροφορικής το οποίο θ’ ασχολείται συγκεκριμένα με την υποστήριξη σε θέματα :

 • Πληροφορικής γενικότερα.
 • Δικτύωσης.
 • Εφαρμογής λογισμικών πακέτων.
 • Ανάπτυξης ιστοσελίδων.
 • Εφαρμογής και υλοποίησης Ο.Ε.Υ. κ.α.


Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.