Συμμετοχή της ΠΕΔ ΔΜ στο έργο με τίτλο: « FUNGIWOOD – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΥΚΗΤΩΝ στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες»

Με την υπ΄αριθ.179.1/6-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΗ746Ψ844) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ, εγκρίθηκε η εν λόγω πρόταση με συνολικό προϋπολογισμό 50.000,00€ και Συντονιστή Φορέα την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «JOIN4CS». H πρόταση αυτή χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα « Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις» και ειδικότερα εντάσσεται στο θεματικό πεδίο Α.2.4 του Άξονα Προτεραιότητας 3:  ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: πολιτών: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ » του Πράσινου Ταμείου

Το έργο αφορά στην αξιοποίηση των υπολειμμάτων καλλιεργειών και υπολειμμάτων επεξεργασίας ξύλου από υπόστρωμα μανιταριών, για την δημιουργία ενός συνεκτικού δομικού υλικού για την αντικατάσταση πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης.

Από το συνολικό ποσό των 50.000,00 €  που έχει εγκριθεί το ποσό που αναλογεί στην ΠΕΔ ΔΜ ανέρχεται σε  20.000,00 € και περιλαμβάνει: α) αμοιβή τεχνικού συμβούλου 15.000,00 €, β) διοργάνωση μιας ενημερωτικής ημερίδας 1.000,00€ γ) δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου προκειμένου και να συμβάλλει στην αποτελεσματική υλοποίηση των επιμέρους δράσεων.

Η υλοποίηση του έργου προβλέπεται να ξεκινήσει  την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και ολοκληρωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2020

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.