Συμμετοχή της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στο έργο RRI-LEADERS

 

H ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης του Προγράμματος H2020, συμμετέχει με άλλους φορείς από την Ευρώπη στο έργο Μόχλευση ηγεσίας για Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία σε περιοχές” ή αλλιώς RRI-LEADERS.

Το έργο, με επικεφαλής εταίρο  το Ταμείο Έρευνας και Επικοινωνιών της Σόφιας (Βουλγαρία), έχει  συνολικά εννέα (9) εταίρους (APPLIED RESEARCH AND COMMUNICATIONS FUND, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, FONDEN TEKNOLOGIRADET, FUNDACIO CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIO, ZURCHER HOCHSCHULE FUR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN, ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, RASSOTSIATSIA ZA RAZVITIE NA SOFIA, MUNICIPALITY OF THALWIL και PROMOCIO ECONOMICA DE SABADELL SL-PES. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 1.994.855,00 € και η διάρκεια υλοποίησης είναι 36 μήνες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (RRI) ως «μια προσέγγιση που προβλέπει και αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις και τις κοινωνικές προσδοκίες όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία, με στόχο να περιλάβει τον σχεδιασμό ενός πλαισίου βιώσιμης έρευνας και καινοτομίας χωρίς αποκλεισμούς».

Μια βασική προϋπόθεση της προσέγγισης που υιοθετεί το RRI-LEADERS είναι πως διαφορετικοί κοινωνικοί παράγοντες (ερευνητές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, κοινωνία των πολιτών, οργανισμοί, μεμονωμένοι πολίτες, επιχειρήσεις κ.λπ.) συνεργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου έρευνας και καινοτομίας με την πρόθεση να επιτευχθεί καλύτερη ευθυγράμμιση τόσο των διαδικασιών όσο και των αποτελεσμάτων με τις αξίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της κοινωνίας. Έτσι, το RRI-LEADERS αποτελεί μια ισχυρή έννοια «γεφύρωσης» των διεπαφών μεταξύ της επιστήμης και της κοινωνίας και καταλαμβάνει σημαντικά στοιχεία της «ανοιχτής καινοτομίας» και πληθοπορισμού (crowdsourcing).

Περιλαμβάνει έξι θεματικές περιοχές: Δημόσια δέσμευση, ανοιχτή πρόσβαση, φύλο, ηθική, επιστήμη εκπαίδευση και κυβερνησιμότητα.

Ο κύριος στόχος του RRI-LEADERS είναι:

Η αξιοποίηση της κοινής ηγεσίας στην υιοθέτηση της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τη:

1) διευκόλυνση της υιοθέτησης των αρχών RRI στο πλαίσιο των στόχων εδαφικής διακυβέρνησης μέσω καινοτόμων, περιεκτικών και ανταποκρινόμενων προσεγγίσεων πολλαπλών παραγόντων για την ανάπτυξη πολιτικών για θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη και την καινοτομία και

2) παροχή μιας εξελικτικής προοπτικής για το μέλλον του RRI στην εδαφική πολιτική και κυβερνησιμότητα.

Ο παραπάνω στόχος συμπληρώνεται από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους, που αντιπροσωπεύουν το πλήρες φάσμα των φιλοδοξιών του RRI- LEADERS:

 • Παροχή της γνώσης και των εργαλείων στους εδαφικούς παράγοντες για την ανάπτυξη βιώσιμων και μακροπρόθεσμων απαντήσεων σε βασικές προκλήσεις πολιτικής με προληπτικό και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο.
 • Να αποτελέσει παράδειγμα μιας περιεκτικής, πολλαπλών σταδίων και παραγόντων διεπιστημονικής διαδικασίας συν-δημιουργίας η οποία ενισχύει την εδαφική ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και το πλαίσιο λήψης αποφάσεων.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος που αφορούν ειδικά την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας αφορούν την εφαρμογή της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης και είναι:

 • Ανάπτυξη μιας στρατηγικής δέσμευσης των εμπλεκόμενων φορέων εντός του πλαισίου ενός οδικού χάρτη μεταλιγνιτικής μετάβασης.
 • Ενίσχυση των συστημάτων χάραξης πολιτικής που περιλαμβάνουν διαφορετικούς τρόπους εδαφικής διακυβέρνησης κατά την ενεργειακή μετάβαση.
 • Ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας με στόχο την ομαλή και καινοτόμο μετάβαση από την αλυσίδα αξίας του λιγνίτη προς ένα εναλλακτικό αναπτυξιακό «υπόδειγμα».

ΙΣΤΟΣΤΕΛΙΔΑ: https://www.rri-leaders.eu/

Συμμετοχή της ΠΕΔ στην Εκδήλωση των Ομάδων Εστίασης στα πλαίσια υλοποίησης του παραδοτέου 2.3 του προγράμματος RRI-LEADERS

Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας – στα πλαίσια του προγράμματος RRI-LEADERS – συμμετείχε στις διαδικτυακές εκδηλώσεις των ομάδων εστίασης των εμπλεκομένων φορέων, από την Τρίτη 9/11/2021 έως την Παρασκευή 12/11/2021. Η προκείμενη εκδήλωση υλοποιήθηκε στα πλαίσια ολοκλήρωσης του παραδοτέου 2.3 «Εκθέσεις ανασκόπησης του RRI – επιτομή των ατομικών αναφορών των εμπλεκόμενων περιοχών». Στην εκδήλωση συμμετείχαν ενδιαφερόμενα μέρη από τους τέσσερις επιστημονικά θεσπισμένους φορείς της τετραπλής έλικας (Πανεπιστήμια/Ερευνητικοί Φορείς, Φορείς Πολιτικής, Κοινωνία των Πολιτών, Επιχειρήσεις).

Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την μέγιστη δυνατή συνεισφορά των φορέων ως προς την υλοποίηση των τριών πολιτικών επικέντρωσης σχετικά  με τη μεταλιγνιτική μετάβαση, οι οποίες είναι:

 • Η δημιουργία μιας στρατηγικής εμπλοκής των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια του οδικού χάρτη ενεργειακής μετάβασης».
 • Η ενίσχυση των συστημάτων χάραξης πολιτικής που περιλαμβάνουν διαφορετικούς τρόπους εδαφικής διακυβέρνησης της στρατηγικής ενεργειακής μετάβασης.
 • Η δημιουργία μιας μεθοδολογίας με στόχο την ομαλή και καινοτόμο μετάβαση προς ένα εναλλακτικό αναπτυξιακό «παράδειγμα».

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες ο προσδιορισμός των στρατηγικών προτεραιοτήτων πολιτικής όπως προέκυψε από την ανάλυση SWOT/TOWS του σχετικού παραδοτέου και ζητήθηκε από τους εμπλεκόμενους να τοποθετηθούν επί καίριων ζητημάτων της μεταλιγνιτικής μετάβασης όπως το όραμα για την ανάπτυξη της περιφέρειας Δ. Μακεδονίας έως το 2030, οι αλλαγές που πρέπει να εφαρμόσει η περιφέρειά για να επιτύχει το συγκεκριμένο όραμα και ο ρόλος  τους ως φορείς στη διαδικασία της αλλαγής για την επίτευξη των καθορισμένων προτεραιοτήτων πολιτικής μεταλιγνιτικής μετάβασης.

 

 

Συμμετοχή της ΠΕΔ στην εκδήλωση των ενδιαφερόμενων μερών στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος RRILEADERS

Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας – στα πλαίσια του προγράμματος RRI-LEADERS – συμμετείχε στη διαδικτυακή εκδήλωση των ομάδων εστίασης των εμπλεκομένων φορέων, την Παρασκευή 14/5/2021. Η προκείμενη εκδήλωση υλοποιήθηκε στα πλαίσια ολοκλήρωσης του παραδοτέου 2.1 «Καταγραφή των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών και αναφορά των αναγκών, συμφέροντος, ισχύος και επιρροής των εμπλεκόμενων φορέων». Στην εκδήλωση συμμετείχαν συνολικά 10 συμμετέχοντες, 4 καθηγητές οι οποίοι εκπροσώπησαν τον ακαδημαϊκό κλάδο και 6 πολιτικά/διοικητικά στελέχη της περιοχής, τα οποία εκπροσώπησαν τον κλάδο των διαμορφωτών πολιτικής της περιοχής της Δ. Μακεδονίας.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διαμόρφωση και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής διαδικασίας που αφορά ειδικά τη μεταλιγνιτική μετάβαση και ειδικότερα προέκυψαν συμπεράσματα όπως:

 • Η ανάγκη αλλαγής του υπάρχοντος τοπικού παραγωγικού μοντέλου μέσω της προώθησης εναλλακτικών ενεργειακών επενδύσεων εντάσεως εργασίας όπως η παραγωγή βιομηχανικών μονάδων υδρογόνου.
 • Η ανάγκη διασύνδεσης των αποτελεσμάτων της τοπικής έρευνας (Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας, ΕΚΕΤΑ, λοιποί ερευνητικοί φορείς) με τις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα.
 • Η ανάγκη αξιοποίησης των ζωνών καινοτομίας, οι οποίες ιδρύονται σε θεσμικό επίπεδο αλλά παραμείνουν ανυποστήρικτες στην πράξη και παραμένουν σε επίπεδο νομοθετικών κειμένων.  

Συμπερασματικά, η εκδήλωση ανέδειξε την ανάγκη εφαρμογής μιας υπεύθυνης στρατηγικής υπεύθυνης έρευνας & καινοτομίας η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει ως συνεκτικό οικοσύστημα τη συλλογική αντίληψη ως κοινωνία, με τρόπο που θα ενθαρρύνει τα άτομα με υψηλές δεξιότητες να παραμείνουν στην περιοχή και ταυτόχρονα θα παρακινεί άτομα που έχουν ήδη εγκαταλείψει την περιοχή να επιστρέψουν. Οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα θα πρέπει να θέσουν την κοινωνία στο επίκεντρο του σχεδιασμού και των πολιτικών.

 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

rri01032022

Take Away Messages from the 1st Policy Learning Workshop

 • Our transformative outlooks should rely among others on the reflection and validation through such types of workshops that enlightens different aspects of RRI logic.
 • In this respect, transformative outlook is considered a continuous process that promotes reflection at every stage between stakeholders and within societal groups.
 • Innovation should address not only productivity gap but also societal challenges. In this view, regions could function as innovation mobilisers
 • Co-creation processes are necessary if we want to deliver institutional changes and enable policy makers towards responsible research and innovation strategies and practices.
 • There is need for an agile RRI policy making that incorporates through an inclusive perspective, societal agendas and challenges.
 • We need wide public engagement and cooperation which involve the entire spectrum of stakeholders as well as long-term scenarios and inclusive programming.
 • We should think about channels of communication, follow-up communication and follow-up synergies.
 • It is critical to initiate the appropriate capacity building activities and encourage the engagement of critical actors.
 • RRI strategies should go beyond the academic sphere, towards ‘borderless’ innovation policies.

 

Συμμετοχή της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

στο έργο RRI-LEADERS

Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας οργάνωσε την Πέμπτη 30/06/2022 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας τη συνάντηση World Café”, στα πλαίσια υλοποίησης του παραδοτέου 3.4 του έργου «Μόχλευση ηγεσίας για Υπεύθυνη Έρευνα & Καινοτομία σε περιοχές» ή αλλιώς RRI-LEADERS (H2020).

Παρουσία του προέδρου της ΠΕΔ Γιώργου Δασταμάνη, στη συνάντηση  συμμετείχαν 30 επιλεγμένοι εμπειρογνώμονες από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον Δήμο Εορδαίας, το ΕΚΕΤΑ, την ΑΝΚΟ,  το ΕΒΕ Κοζάνης, τη Δομή RIS και τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο. Στην εκδήλωση έγινε συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεθοδολογίας τριών (3) φάσεων τύπου Delphi, η οποία προηγήθηκε και διερεύνησε τις κυριότερες προτάσεις-δηλώσεις των εμπειρογνώμων όσον αφορά την επιτυχή εφαρμογή των κλειδιών / διαστάσεων της Υπεύθυνης Έρευνας & Καινοτομίας στην πολιτική ενεργειακής μετάβασης της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Στη  συνάντηση έγινε προτεραιοποίηση και επιλογή των σημαντικότερων προτάσεων από πλευράς των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να εφαρμοστεί πληρέστερα η Έρευνα & Καινοτομία στην ενεργειακή μετάβαση.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς προέκυψαν σημαντικότατες επιστημονικές προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν καταλυτικά τους διαμορφωτές πολιτικής να υλοποιήσουν την ενεργειακή μετάβαση με τον επωφελέστερο τρόπο για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος RRI-Leaders (H2020) η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΔ ΔΜ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, συμμετείχε επιτυχώς στην 5η Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καθώς και στο 2ο Εργαστήριο Πολιτικών Υπεύθυνης Καινοτομίας του έργου. Τα μέλη της ομάδας έργου των δύο συνεργαζόμενων οργανισμών, πραγματοποίησαν τις παρουσιάσεις τους όσον αφορά τα αποτελέσματα του έργου έως σήμερα, ενώ πολύτιμα συμπεράσματα εξήχθησαν κατά την υλοποίηση του εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, προέκυψαν σημαντικές προτάσεις πολιτικής όσον αφορά τη βέλτιστη εφαρμογή του πλαισίου RRI στο Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, αποδίδοντας μια διάσταση εφαρμογής η οποία θα είναι περισσότερη συμπεριληπτική για την τοπική κοινωνία και βιώσιμη περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά. Τα αναλυτικά ευρήματα του εργαστηρίου όπως και των υπολοίπων παραδοτέων του έργου περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ-ΔΜ.

LGA Western Macedonia participates as a full consortium partner in Green Rural Deal project. Green Rural Deal supports local stakeholders in Western Macedonia (Greece), and other European regions in gathering and assessing key socioeconomic data relevant for a transition to a zero-carbon economy. Moreover @LGA Western Macedonia together with the rest of the consortium partners have developed specific policy evaluation tools  which help align regional economic development strategies with climate targets.

 
You can find more infos and pictures here: https://www.euki.de/en/euki-projects/rural-deal/
 
 

Πάνελ Διαβούλευσης Πολιτών στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου RRI-LEADERS

Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία το Πάνελ Διαβούλευσης Πολιτών την Τρίτη 23 Μαΐου 2023.

Ολοκλήρωση της τελικής συνάντησης τω εταίρων και εμπειρογνωμόνων του έργου RRI-LEADERS στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΟΡΙΖΟΝ 2020

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 18- 20  Ιουνίου 2023 η 6η Γενική Συνέλευση των εταίρων και το 3ο Εργαστήριο Εκμάθησης Πολιτικής του έργου RRI-LEADERS, στη Σόφια της Βουλγαρίας στα οποία συμμετείχε η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.

Δελτίο τύπου – Εργαστήριο εμπειρογνωμόνων

Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,  διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία το Εργαστήριο Εμπειρογνώμων την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023.

6η Συνάντηση Γενικής Συνέλευσης και στο 3ο Εργαστήριο Μάθησης Πολιτικής του έργου RRI-LEADERS

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΔΜ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχαν με επιτυχία στο 3ο Εργαστήριο Μάθησης Πολιτικής, στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Ολοκλήρωση της τελικής συνάντησης τω εταίρων και εμπειρογνωμόνων του έργου RRI-LEADERS στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΟΡΙΖΟΝ 2020

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στις 18- 20 Οκτωβρίου 2023 η τελική συνάντηση των εταίρων, μεταξύ των οποίων είναι και η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου RRI-LEADERS που υπάγεται στο πρόγραμμα ΗΟΡΙΖΟΝ 2020.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.