ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ/ΜΙΑ (1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ/Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΤΙΔΑ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RRI-LEADERS

4.-408-2022_Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος

Η ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ σας προσκαλεί στην καταληκτική Συνάντηση, του έργου DeCarb

«Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions» με ακρωνύμιο DeCarb του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe.

H συνάντηση είναι θεματικά εστιασμένη στην συζήτηση των αποτελεσμάτων και παραδοτέων του έργου.