ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΟΥΛΑΚΗ 27/4/2017

 ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  κ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΟΥΛΑΚΗ 

Μετατάξεις – Μεταφορά προσωπικού στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ

Στο άρθρο 17 παρ. 2α του Σχεδίου Νόμου, προτείνεται να επαλειφθεί η αναφορά περί ποσοστού 90% του μετοχικού κεφαλαίου που ανήκει στον οικείο ΟΤΑ.

Να δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς υπαλλήλων αναπτυξιακών σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών ανεξάρτητα αν είναι ή όχι σε καθεστώς λύσης.

Να δίνεται επίσης η δυνατότητα στο προσωπικό των εν ενεργεία αναπτυξιακών εταιρειών να μεταφέρονται σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών

Οι ανωτέρω οφειλές των προαναφερόμενων νομικών προσώπων, εφόσον αναληφθούν από τον οικείο δήμο απαλλάσσονται από πρόσθετα τέλη, κάθε είδους προσαυξήσεις και πρόστιμα και καταβάλλονται από τον οικείο δήμο μόνο κατά κεφάλαιο και διαγράφονται πλήρως από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα.

Οι διοικούντες τα νομικά αυτά πρόσωπα από την ανάληψη των οφειλών αυτών από τους οικείους δήμους, απαλλάσσονται από κάθε ποινική ευθύνη και τυχόν ποινικές διώξεις παύουν αυτοδικαίως.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες των ΟΤΑ που λύθηκαν και είναι υπό εκκαθάριση και είναι βεβαιωμένες ταμειακά ή μη μέχρι 31-12-2010.

Άλλες σημαντικές Διατάξεις με βάση τις θέσεις της ΚΕΔΕ

 • Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.
 • Κατάργηση της διάταξης για τη μείωση των θέσεων ειδικών συμβούλων, επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συνεργατών και επαναφορά της διάταξης του άρθρου 163 του Ν.3584/2007. Επίσης, εξομοίωση των αποδοχών των ανωτέρω κατ’ αναλογία με τις αποδοχές των ειδικών συνεργατών των Βουλευτών.
 • Επαναφορά της διάταξης του Ν.3584/2007 για τη σύσταση θέσης ιδιαίτερου γραμματέα Δημάρχου.
 • Ερμηνευτική διάταξη για την κατάτμηση έργων σε δημοτικά διαμερίσματα
 • Απαλλαγή των Δήμων από την προμήθεια Τραπεζών για τη χρήση POS.
 • Κατάργηση άρθρων του ν.4351/2015 (ΦΕΚ Α’ 164/04.12.2015) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», με τα οποία αφαιρέθηκαν αρμοδιότητες και πόροι των Δήμων προς όφελος των Περιφερειών.
 • Τροποποίηση του ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, βάσει των ειδικότερων σχετικών Αποφάσεων της ΚΕΔΕ.
 • Ρύθμιση επί του αρ. 20 «Απασχόληση συνταξιούχων» του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85/12.5.2016) προς διασφάλιση της μη εφαρμογής του σε συνταξιούχους που προσφέρουν στην Τ.Α.
 • Τροποποίηση του ν. 4314/2014, ως ισχύει, περί ΕΣΠΑ, ώστε ρητώς να διασφαλιστεί νομοθετικά η εκχώρηση στον Α’ βαθμό Τ.Α. διακριτού Προγράμματος 2 δις, καθώς και διαδικασία τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με σχετική ειδικότερη Απόφαση ΚΕΔΕ.
 • Κατάργηση του αρ.6 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α’ 21/21.2.2016) και εν γένει τροποποίηση του αρ.236 του ν.3852/2010 «Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης» βάσει των σχετικών Αποφάσεων ΚΕΔΕ.
 • Νομοθετική πρόβλεψη περί απόδοσης της νέας γενιάς παρακρατηθέντων, αντίστοιχου περιεχομένου με το προηγουμένως ισχύσαν αρ. 27 ν. 3756/2009.
 • Διοικητικές αποβολές από καταπατημένες δημοτικές ιδιοκτησίες. Νομοθετική θωράκιση της αυτοδιοίκησης ώστε σε περιπτώσεις διασφάλισης της νόμιμης δημόσιας και δημοτικής περιουσίας, να μην υπάρχει η δυνατότητα δικαστικών αναστολών
 • Τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 52 παρ. 1 του Ν. 2696/1999 που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθορισμό και λειτουργία χώρων στάθμευσης κ.άΜ ώστε να μην απαιτείται η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.