Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Την πρόσληψη με επιλογή ενός/μιας (1) Επιστημονικού/ής Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Ως τυπικά προσόντα ορίζονται:

 1. Η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα

της αλλοδαπής, ειδικότητας Νομικής Επιστήμης

 1. Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στην τοπική ανάπτυξη και τον τουρισμό
 2. Εργασιακή εμπειρία σε θέματα της ειδικότητάς του
 3. Άριστη γνώση της αγγλικής και πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα εγκλήματα του άρθρου 16 του Ν. 3584/2007.
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση δημοσίου φορέα με τη ποινή της οριστικής παύσης ή της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο στην υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Τα καθήκοντα που θα ασκεί ο/η Επιστημονικός/ή Συνεργάτης θα είναι η παροχή υποστηρικτικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών, η διατύπωση εξειδικευμένων γνωμοδοτήσεων γραπτώς ή προφορικώς κλπ., με βάση τις ανάγκες που θα προκύπτουν από τις δραστηριότητες που αναπτύσσει η Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας

Η διάρκεια της σύμβασης ακολουθεί τη θητεία του Προέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.

Σε περίπτωση αποχωρήσεως, εκπτώσεως, παραιτήσεως του Προέδρου ή καταγγελίας της συμβάσεως, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδίκαια και αζημίως για την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο υποψήφιος με την αίτησή του, με την οποία θα ζητεί να γίνει δεκτός/ή για την επιλογή του Επιστημονικού Συνεργάτη του Προέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, θα πρέπει να υποβάλλει:

 • Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας (επικυρωμένο)
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων γνώσης ξένων γλωσσών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει τα ζητούμενα από τα άρθρα 15,16,17 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-6-2007) στοιχεία της παρούσας

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, μέχρι την Πέμπτη 23/12/2021 και ώρα 12.00 στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, στην διεύθυνση Τσόντζα 3 στην Κοζάνη (2ος όροφος), τηλ. 24610 26430 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας

Γεώργιος Δασταμάνης

Δήμαρχος Γρεβενών

 

Προσθέστε στους σελιδοδείκτες το μόνιμο σύνδεσμο.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.