Απόδοση στους Δήμους ποσού ύψους 17.822.916,67 ευρώ έναντι δόσης έτους 2013 στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς

Συνέχεια ανάγνωση